Regulamin

Regulamin konkursów Polskiego Fanklubu Queen

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Polski Fanklub Queen (dalej PFQ).
 2. Partnerami konkursów są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje oraz osoby prywatne, które wspierają działania Organizatora.
 3. Jeśli mowa będzie o stronie/ witrynie internetowej PFQ, każdorazowo należy rozumieć przez to serwis mieszczący się pod adresem fanklub.queen.pl.
 4. Celem konkursów jest popularyzacja muzyki zespołu Queen, poszerzanie wiedzy o zespole, samosprawdzenie wiedzy przez fanów zespołu.
 5. Do konkursu mogą przystąpić:
   1. aktywni (posiadający opłaconą składkę) członkowie PFQ,
   2. dowolne osoby powyżej 13-go roku życia.

Informacja o tym, do kogo skierowany jest konkurs znajduje się w opisie każdego konkursu oddzielnie.

 1. Informacja o organizowanym konkursie rozsyłana jest drogą mailową do członków PFQ oraz umieszczana na stronie głównej i w dziale 'strefa fana’/’konkursy’ witryny internetowej PFQ.

 

§2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie odpowiedzi na pytania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej PFQ, na której udostępniony jest konkurs w postaci quizu online.
 2. W wybranych przypadkach (informacja o tym zawsze umieszczona jest w mailu informującym o konkursie i/lub na stronie z konkursem) możliwe jest wysłanie odpowiedzi konkursowych za pośrednictwem maila (na adres fanklub@queen.pl).
 3. Sporadycznie konkursy znajdą się również w magazynie fanklubowym KYA – w takim przypadku odpowiedzi można wysyłać za pośrednictwem maila (fanklub@queen.pl) lub listownie na adres PFQ, podany w zakładce 'kontakt’ na stronie internetowej PFQ.
 4. Odpowiedzi konkursowe mogą być przesłana indywidualnie lub zespołowo. W przypadku, gdy odpowiedzi zostały udzielone przez kilka osób w procesie rejestracji/ logowania należy wskazać kierownika zespołu. W takim przypadku ewentualna nagroda przysługuje kierownikowi zespołu, a pozostali członkowie zespołu nie mogą domagać się od PFQ nagród za wygraną.
 5. W danym konkursie można brać udział tylko jednokrotnie.
 6. W konkursie może brać udział wyłącznie każdy za siebie (zabronione jest udostępnianie loginu i hasła innym osobom i branie przez te osoby udziału w konkursach).
 7. W opisie konkursu podawana zawsze jest informacja co jest nagrodą główną/ nagrodami pocieszenia. Prosimy o nie branie udziału w danym konkursie osób, które posiadają już przedmiot identyczny z tym stanowiącym nagrodę. W razie wzięcia udziału w konkursie w takim przypadku prosimy zapoznać się z odpowiednimi zasadami przyznawania nagród opisanymi w §3 pkt. 12.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • (w przypadku konkursu przeznaczonego wyłącznie dla członków PFQ) – posiadanie opłaconej składki członkowskiej,
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • posiadanie ukończonych 13 lat,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie imienia i nazwiska Partnerom sponsorującym nagrody, jeśli takiej informacji zażądają lub jeśli jest ona niezbędna do wydania nagrody,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej PFQ, ich publikację w magazynie fanklubowym KYA lub podanie ich do informacji członkom PFQ.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji/ logowania.

 1. Ostateczny termin rejestracji/ logowania i nadsyłania odpowiedzi podany jest w opisie każdego konkursu oddzielnie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w przeciągu tygodnia od daty jego zakończenia.

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępna będzie na stronie fanklub.queen.pl/konkursy. Informacje o wynikach konkursu wysyłane są również drogą mailową do członków PFQ.
 2. W przypadku quizu online z pytaniami zamkniętymi oceny odpowiedzi i przyznawania punktów dokonuje system na stronie internetowej PFQ automatycznie.
 3. W przypadku quizu online lub konkursu innego typu z pytaniami otwartymi oceny odpowiedzi dokonuje Zarząd PFQ. Sporadycznie do oceny odpowiedzi może zostać poproszony Partner będący fundatorem nagrody.
 4. W kwestiach spornych Zarząd PFQ zgłasza się do Rady PFQ o pomoc w rozstrzygnięciu konkursu.
 5. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów (zarówno przy konkursach opisanych w §3 pkt. 2, jak i w pkt. 3) następuje losowanie zwycięzcy lub nagrodę przyznaje się osobie z największą liczbą poprawnych odpowiedzi lub punktów, która odpowiedziała na pytania w najkrótszym czasie.
 6. Decyzja Zarządu PFQ jest ostateczna.
 7. Jeśli tę funkcjonalność udostępnia dany konkurs online, jego uczestnicy mogą nieodpłatnie pobrać dyplomy w formacie PDF.
 8. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu.
 9. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 10. Zwycięzcy konkursu każdorazowo proszeni są o potwierdzenie (członkowie PFQ)/ podanie (pozostałe osoby) adresu do wysyłki.
 11. Nagrody wysyłane są na koszt PFQ listem zwykłym lub poleconym ekonomicznym, w zależności od wartości nagrody.
 12. W przypadku kiedy okaże się, że uczestnik konkursu posiada już taki sam przedmiot, jak nagroda i/lub odkryta zostanie sprzedaż przedmiotu będącego nagrodą (lub jego odpowiednika, który uczestnik już posiadał), od daty najbliższego konkursu uczestnik będzie wyłączony z przyznawania nagród w 4 kolejnych konkursach.
 13. W przypadku otrzymania nagrody w dwóch ostatnich następujących po sobie konkursach dany uczestnik wyłączony będzie z przyznawania nagród w 3 kolejnych konkursach.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie fanklub.queen.pl/konkursy/regulamin.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach spornych/ reklamacje/ uwagi należy nadsyłać drogą mailową na adres PFQ (fanklub@queen.pl)
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

[wpdm_file id=20 title=”true” ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seventy five ÷ fifteen =