Fanklub

Stowarzyszenie Polski Fanklub Queen jest dobrowolnym zrzeszeniem fanów brytyjskiej grupy muzycznej Queen.

Polski Fanklub Queen działa w formie stowarzyszenia zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104). (z późn.zm.). i został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

(XX wydział Warszawskiego Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego).

Działalność Fanklubu opiera się na Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Zgodnie z w/w ustawą:

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.

Fanklubem zarządza, wybierany przez ogół członków, Zarząd.

Kontrolę wewnętrzną sprawuje Rada Nadzorcza, a zewnętrzną Prezydent m.st. Warszawy.

Cała działalność opiera się na zatwierdzonym przez KRS i Urząd M.St. Warszawy statucie.

 Główne cele statutowe Fanklubu to:

  • promowanie muzyki grupy Queen w Polsce,
  • integrowanie fanów Queen na terenie Polski, jak i poza jej granicami,
  • szerzenie informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS,
  • potępianie nielegalnego kopiowania dzieł intelektualnych, w szczególności nagrań fonograficznych.

 

Władze PFQ

Zarząd

Do zadań zarządu należy kierowanie całokształtem działalności fanklubu i czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez członków.

Dagmara Szymańska

Prezes Zarządu

Marcin Nosarzewski

Sekretarz

Aleksandra Kazana

Skarbnik

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad Fanklubem i działalnością Zarządu.

Wszelkie zastrzeżenia do decyzji Zarządu są rozpatrywane przez 'RN’.

Maciej Filipowicz

Rafał Sobczyk

Katarzyna Zielińska


Przypominamy, że zgodnie z ustawą 'Prawo o Stowarzyszeniach’, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie czerpią żadnych korzyści z tytułu zajmowanych stanowisk (pensji, premii itp.).

 

Polski Fanklub Queen wydawał w postaci papierowej i elektronicznej magazyn fanklubowy „KYA” do lipca 2018 r. ukazało się 40 numerów. Magazyn ten dystrybuowany był do aktywnych członków Fanklubu. Więcej informacji nt. wydawnictwa znajduje się w dziale „KYA”. Obecnie członkowie mają dostęp do archiwalnych numerów.


Polski Fanklub Queen

NIP: 522-27-24-439  REGON: 015724433 KRS: 0000205351

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eighty four ÷ = twelve